Dataskyddspolicy för Checko.se

1. Dataskyddspolicy (GDPR)

Checko vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

 

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter Checko samlar in?

Checko, som drivs under Sunread Sweden AB, 556887-5024, och är en del av HDL Group, är personuppgiftsansvarig för Checkos behandling av personuppgifter.

 

3. Vad är en personuppgift?

3.1 En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. namn, e-postadress, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.

3.2 Du har rätt att veta vad Checko gör med dina personuppgifter, varför de behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av dem och vilka konsekvenser behandlingen får.

 

4. Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

5. Hur samlar Checko in personuppgifter?

5.1 Personuppgifter samlas normalt in direkt från dig eller generas i samband med att du använder Checkos tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna Checko har samlat in är korrekta.

5.2 Checko kan även komma att samla in personuppgifter om dig via publikt tillgänglig information via t.ex. samarbetspartners.

 

6. Vad krävs för att Checko ska få behandla dina personuppgifter?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i lag. Behandling av personuppgifter får göras om den är nödvändig för att fullgöra Checkos avtal med dig (fullgörande av avtal) eller för att fullgöra en för Checko rättslig förpliktelse (rättslig förpliktelse), eller efter en intresseavvägning mellan Checkos berättigade intresse att behandla personuppgifterna och din integritet (berättigat intresse), eller om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).

 

7. Varför behandlar Checko personuppgifter? 

7.1 Det typer av personuppgifter som Checko samlar in är kopplade till den tjänst Checko utför och information som du lämnar vid kontakt med Checko.

7.2 Checko behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina tjänster och uppdrag och föra nödvändig kontakt kopplade till uppdraget enligt följande syften.

7.3 För att fullgöra avtalsförpliktelser:

  • Identifiera dig som kund eller användare och utföra tjänster i enlighet med ditt avtal samt kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar kopplade till ärendet.

7.4 Med stöd av rättslig förpliktelse:

  • Till exempel på grund av bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.

7.5 Med stöd av berättigat intresse:

  • Utveckla och hantera verksamheten, hemsidan, tjänster och processer, samt sammanställa statistik för analysbehov.
  • Tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av uppdraget.
  • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

8. Hur länge sparar Checko personuppgifter?

Checko sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt. Vissa personuppgifter raderas direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vilket samtycke som har getts, och Checkos skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas som längst i tio år efter avslutat ärende. Därefter raderar eller avidentifierar Checko personuppgifter på ett säkert sätt.

 

9. Vilka kan Checko komma att dela dina personuppgifter med?

9.1 Om nödvändigt delar Checko personuppgifter med företag som behandlar informationen för Checkos räkning och enligt Checkos instruktioner (personuppgiftsbiträden eller underbiträden). Personuppgiftsbiträden finns för bl.a. betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster. När personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden och underbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Checko har samlat in informationen.

9.2 Checko kan även dela personuppgifter med företag som självständigt styr hur informationen ska behandlas (självständigt personuppgiftsansvariga), som Checko är skyldiga att dela uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott eller om kundens försäkringsbolag, bank, inkassobolag eller annan så kräver i enlighet med kundens instruktion, för statistiska ändamål, eller banker och inkassoföretag för att tillvarata Checkos rättsliga intressen. I sådana fall gäller den självständigt personuppgiftsansvarigas dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

 

10. Dina rättigheter

10.1.Du har rätt att begära att få en bekräftelse från Checko om Checko behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som Checko behandlar om dig.

10.2.Checko har ett ansvar för att de personuppgifter Checko behandlar är korrekta. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, har du rätt att begära att uppgiften rättas.

10.3.Om Checko behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

10.4.Du har rätt att motsätta dig Checkos behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

10.5.Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett av Checko berättigat intresse, om du har personliga skäl som rör situationen. Checko får dock fortsätta att behandla dina uppgifter om det föreligger tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

10.6.Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för, om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta, om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas, om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse, eller om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen, om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. Kontakta [email protected] om du vill begära att dina personuppgifter raderas.

10.7.Om personuppgifter raderas, kommer Checko att underrätta dem som Checko har lämnat ut personuppgifter om dig till om det inte är omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

10.8.Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Det kan dock medföra att Checko inte kan uppfylla eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsats.

10.9.Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Det omfattar endast de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att Checko ska kunna tillhandahålla begärda tjänster till dig. Du har inte rätt att flytta dina uppgifter om Checko behandlar dessa på grund av berättigat intresse eller skyldighet enligt lag.

 

11. Klagomål

11.1.Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk ska du anmäla det till [email protected] eller till Integritetsskyddsmyndigheten.

11.2.Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från Checko eller väcka skadeståndstalan i domstol. En sådan begäran ska göras skriftligen till [email protected].

 

=====

Ladda ner en PDF version här