Bakgrundskontroll Inför Anställning

Anställning av nya medarbetare är för företag en viktig grej. Vad som ibland blir ett problem är att det inte finns tillräcklig med information om den som söker arbetet. Konsekvenserna av detta blir att det kan bli kostsamt för företaget att göra felrekryteringar. Detta kan även ge risker för varumärket. Vid en rekrytering och insamling av personlig information måste företag beakta GDPR som kan sätta begränsningar. Detta måste företag ta hänsyn till när det gäller personliga uppgifter och relevansen i om det är lagligt att inhämta eller inte. Inhämtning av icke relevant information kan vara att arbetsgivaren granskar aktivitet på internet. Bakgrundskontroll inför anställning gällande utdrag ur belastningsregistret är däremot inget lagkrav på att det ska vara från polisens belastningsregister. Ett utdrag ur polisens belastningsregister tar upp till 2-3 veckor att få mendan på Checko får du svar inom 24 timmar med all information du behöver för din bakgrundskontroll inför anställning

Är det tillräckligt att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko?

Ja! Att göra en bakgrundskontroll inför anställning via Checko räcker gott och väl inför en rekrytering! Vi på Checko söker igenom alla Sveriges domstolar där du enkelt och automatiskt kan hämta rättsinformation. Alla domar är offentliga i Sverige, om de inte har sekretess. Därför går det lika bra att beställa en bakgrundskontroll inför anställning via Checko som att gå via polisens belastningsregister. På grund av detta finns chansen att kunna göra juridiska kontroller. Varför vill vissa arbetsgivare ha utdrag från belastningsregistret. Att göra en bakgrundskontroll inför en anställning görs ofta för att kunna göra en bedömning på om personen i fråga förekommit i någon dom eller blivit dömd via domstol.

Är det anonymt att göra en bakgrundskoll med Checko? – Hänsyn till GDPR

När det gäller bakgrundskontroll inför anställning är det helt anonymt att göra på önskad person och personen kommer inte att få reda på detta. All information som finns tillgänglig tar vi i beaktning och information kommer inte att utebli

Viktigt att veta!

Personlig information som strider mot GDPR lämnas ej ut i våra kontroller och det är ingen information vi får in heller

Belastningsregister

I och med det blir vanligare med bakgrundskontroll inför anställning ska vi nu gå igenom vad som faktiskt står i belastningsregistret man får ut hos oss på Checko. Belastningsregistret sammanställer strafförelägganden och domar som gjorts mot dig. Det står endast vilka brott som man dömts till och det står ingenting om brott du varit misstänkt för. Ett strafföreläggande som är godkänt är det enda som registreras och förs in i belastningsregistret. Informationen som finns i belastningsregistret är bara vilken dom som utfärdats mot dig och ingen bakomliggande information om brottsrubriceringen. Hur länge man finns kvar i brottsregistret är olika beroende på vilket brott man åtalas för. Du kan läsa mer om hur länge du finns kvar i belastningsregistret här!

I och med att det börjar blir vanligare vid rekrytering att göra bakgrundskontroll inför anställning är det även vanligare att den anställda får ansvaret att fixa utdrag ur belastningsregister. I och med att allt sker automatiskt och digitalt via Checko går denna process snabbt och är mycket enkel. Du behöver endast beställa din bakgrundskontroll inför anställningen och kommer därefter få tillbaka ett mejl och är redo att skicka in det till arbetsgivare. 

Gör din bakgrundskontroll hos oss på Checko!

Bakgrundskontroll GDPR

Bakgrundskontroll GDPR ger tydlighet och struktur

Förutom att ge tydlighet i en organisation säkerställer en lämplig policy för bakgrundskontroll även att viktiga lagar och förordningar följs som GDPR. För att kunna kontrollera eller behandla känsliga personuppgifter måste det finnas en rättslig grund, i detta fall ett legitimt intresse. För en arbetsgivare innebär detta intresse att ”kunna lita på kompetenta och ärliga medarbetare” och minimera vissa risker. En väl genomtänkt policy för en bakgrundskontroll med GDPR förklarar varför och hur en kontroll genomförs. Det är grunden för alla kontrollprocesser

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna

Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) anger att behandling av personuppgifter endast är tillåten på rättslig grund. Vid bakgrundskontroll av (potentiella) anställda utgör detta ett legitimt intresse. Viktiga krav till följd av detta, som också bör ingå i policyn för bakgrundskontroller, är subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

Subsidiaritet innebär att målet – att minska riskerna genom att anställa kompetenta och ärliga medarbetare – inte kan uppnås på ett mindre integritetskränkande sätt än genom att kontrollera (potentiella) anställda. Proportionalitet innebär att de medel som används för att uppnå målet står i proportion till målet. Med andra ord är bakgrundskontroll vid anställning av (potentiella) medarbetare till tjänsten som kontorschef mindre grundlig än kontrollen för tjänsten som finansdirektör. GDPR kan sätta begränsningar vid anställningar då de inte vet vilka personuppgifter som får behandlas  om en potentiell medarbetare. Enligt GDPR måste informationen som behandlas vara av relevans och adekvat för ändamålet. Ansvaret och riskerna i samband med en tjänstetillsättning avgör vilka kontrolldelar som ska användas. För att säkerställa att företaget följer kraven av GDPR bör en bakgrundskontroll tar fram tydligt.

En transparent policy för bakgrundskontroll GDPR ger tydlig kommunikation

En annan viktig funktion i en policy för bakgrundskontroll är att skapa tydlighet. Det ska vara möjligt att kunna lita på en sammanhängande historia vid kommunikation med (potentiella) medarbetare samt internt som till exempel med företagsråden. En policy för bakgrundskontroller förklarar varför kontroller är nödvändiga och hur de ska tillämpas i förhållande till varje enskild situation.

Potentiella medarbetare har också rätt till insyn. Meddela därför i ett tidigt skede att bakgrundskontrollen är en del av ansökningsprocessen. Du kan sedan diskutera kontrollen under de första intervjuerna. Ytterligare en fördel med att ta upp bakgrundskontrollen på ett tidigt stadium är den förhandsgallring det leder till. Främst ärliga sökande med relevant kunskap och erfarenhet kommer att ansöka. Sökande med diskutabel arbetslivserfarenhet kommer att tänka efter en gång till innan vederbörande ställs inför en bakgrundskontroll. Att omedelbart informera om en bakgrundskontroll minskar riskerna och är ett viktigt steg för att garantera integritet och kvalitet i organisationen.